Om Foreningen.

Vedtægter for den selvejende institution

De Tre Norner
7313 Give

§ 1 NAVN OG HJEMSTED:


Stk. 1 Foreningens navn er: Den selvejende institution De Tre Norner


Stk. 2 Foreningens hjemsted er Hedegårdvej, 7323 Give i Vejle Kommune.


§ 2 FORMÅL:

Stk. 1 Foreningen har til formål at skabe rammer og muligheder for at styrke folkekulturen, folkesundheden og livskvaliteten for medlemmer og borgere på Vejle Vesteregn, h erunder børn og unge, deres forældre og gruppen af ældre.

Dette skal ske gennem

• Styrkelse og udvikling af et socialt, kulturelt tilhørsforhold og et personligt engagement i et foreningsliv, som er forankret i demokrati og præget af et humanistisk menneskesyn.
• Arbejde for medlemmer og borgeres aktive, demokratiske og engagerede medleven.
• Deltagelse i sociale, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter og projekter, som fremmer den menneskelige udvikling og deltagernes generelle funktionsniveau i et moderne samfund.
• Deltagelse i folkeoplysende undervisning og aktiviteter (i.h.t. folkeoplysningsloven), som fremmer deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder og herved styrker deres evne og lyst til at tage ansvar for deres eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
• Arbejde for at nedbryde evt. hindrende sociale og kulturelle barrierer. • Aktiviteter, som også styrker familiesamværet. Aktiviteterne kan være mangeartede indenfor en bred vifte af kultur, musik, motionsidræt, familieidræt, kunst, udstillinger, sundhedsfremmende projekter, koncerter, friluftsliv, folklore, psyke og helse, folkeoplysende voksenundervisning som f.eks. studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter, debatskabende aktiviteter samt frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde som f.eks. idræt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde.

§ 3 FORENINGENS MEDLEMMER: Stk. 1 Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Indbetaling af kontingent skal ske fra 1/1 og ultimo til generalforsamlingen. Den er gældende til 31/12 samme år. Medlemmerne holdes løbende orienteret om foreningens aktiviteter. § 4 FORENINGENS BESTYRELSE: Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for en to års periode. Samtidigt vælges en suppleant. Første gang vælges et medlem for to år og to medlemmer for 1 år. På den anden ordinære generalforsamling er bestyrelsesmedlemmer med lavest antal stemmer på valg, og ved en stemmelighed afgøres det ved lodtrækning. I ulige årstal er således et medlem på valg, og i lige årstal er to medlemmer på valg. Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren Stk. 3 Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller underskud. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Stk. 4 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har særlige økonomiske interesser. Stk.5 Personer, der har væsentlig indflydelse i firmaer, foreningen eller lign., der har ikke uvæsentlig samhandel eller anden uvæsentlig økonomisk relationer til foreningen, der ikke vælges til bestyrelsen. § 5 BESTYRELSENS ARBEJDE: Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger blandt sine medlemmer en formand, en sekretær og en kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Stk. 2 Bestyrelsen afholder møder 4 gange/år, eller når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 medlemmer kræver det. Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede, heraf formanden eller kassereren. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – og i dennes fravær den fungerende formands – stemme udslaget. Stk. 4 Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Stk. 5 Til varetagelse af specielle opgaver nedsættes relevante arbejdsudvalg, der etableres efter bestyrelsens anvisninger. Ikke- medlemmer kan tilforordnes disse udvalg ad hoc. Stk. 6 Ikke-bestyrelsesmedlemmer kan tilforordnes bestyrelsens møder. Stk. 7 Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Stk. 8 Regnskabet, der forelægges den ordinære generalforsamling, skal være revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer. I forskellige tilskudssammenhænge vil foreningen efter de gældende krav gøre brug af registreret eller statsautoriseret revisor. Stk. 9 Foreningens likvide formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut, og skal så vidt muligt være rentebærende, bortset fra evt. mindre kassebeholdning. § 6. GENERALFORSAMLING Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser. Stk. 2 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og kan indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne med angivelse af punkt til dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse. Stk. 4 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for ordinære generalforsamlinger, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamling. Stk. 5 Generalforsamlingen indkaldes med 1. mdrs. varsel til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Drøftelse af fremtidige års aktivitetsplaner/indsatsområder 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 9. Valg af suppleant til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Evt. Stk. 8 Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeafgivningen forudsætter personligt fremmøde. Medlemskab tegnes familievis og gælder for én husstand. Hver husstand har én stemme Stk. 9 Når dirigenten finder det formålstjenligt, eller når ét tilstedeværende medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Stk. 10 Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen snarest til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, uanset antallet af fremmødte, når 2/3 af de mødte stemmer for. Stk. 11 Til vedtagelse af forslag om opløsningen af foreningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. I så fald skal en ekstraordinær generalforsamling tage endelig stilling til foreningens opløsning. Opløsningen af foreningen kan endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, når 2/3 af de mødte stemmer for. Stk. 12 I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue tilfalde en lokal forening eller organisation, der arbejder med idrætslige og kulturelle formål. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den. 23. april 2013 Dirigent:___________________________________________________________ Bestyrelsesmedlemmer: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________